Galles du chêne Cynipidae
Parc Montsouris
Galles du chêne Galasówka Kollara
Gall Wasps
Galles du chêne - Cynipidae
Copyright © 1999, zgalus
Zbigniew Galus aka ZetGalus
All rights reserved
mini photos
Chêne